Pest megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ épülhet

A közgyűlés egyhangúlag döntött az előterjesztésről.

A Kormány 2016. évben 5 milliárd forintot, a 2017. évben 25 milliárd forintot, a 2018. évben pedig 50 milliárd forintot biztosít Pest megye „kompenzációjára”, amely a megyei önkormányzat bevonásával használható fel oly módon, hogy a gazdaságfejlesztési célú források a teljes forráskeret legalább 60%-át elérjék.

A pályázati úton történő forrásfelhasználás mellett a kormányhatározat lehetőséget teremt egyedi támogatási kérelmek benyújtására is. Ezt a lehetőséget Pest Megye Önkormányzata egy Pest Megyei Egészségügyi Tudáspark, illetve ennek első fejlesztési fázisaként egy Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ létrehozásának kezdeményezésére kívánja felhasználni.

A fejlesztési javaslat háttere, indokoltsága

Az EU és az USA egészségügyi hatóságai által kiadott 2010-es trendelemzések szerint napjainkban orvostudományi forradalom zajlik. Az intuitív diagnosztikán alapuló orvoslást a precíziós, mérhető, molekuláris és fiziológiai paraméterek alapján végzett orvoslás váltja fel. A precíziós medicina legfontosabb új eleme a klasszikus szimptómák mellé a biomarkerek, mint diagnosztikus eszközök bevezetése, ezáltal a betegségek objektív osztályozása és diagnózisa. A biomarkerek alatt minden mérhető és az adott betegre jellemző molekuláris és nem-molekuláris adatot értjük. A cél a klasszikus betegcsoportok mechanizmusában homogénebb és ezért célzottabban gyógyítható alcsoportokra osztása. A precíziós medicina stratégiája több lényeges áttörést eredményezett az onkológiai betegségekben és talán az egyetlen remény arra, hogy az idegrendszeri betegségekre terápiát lehessen fejleszteni. Az EU 2010-ben kiadott OMICS Initiative anyaga egyértelműen meghatározza, hogy azon tagállamoknak, melyekben a precíziós medicina alapjai nincsenek felépítve az orvoslás szolgálatában, létre kellene hoznia precíziós medicina szolgáltató és oktató centrumokat. Ellenkező esetben nem fogják tudni a 2020-tól rohamosan megjelenő új orvosi technológiákat alkalmazni. Magyarország is az ilyen tekintetben nagyon elmaradott tagállamok közé van sorolva, a vezető országok Anglia, Németország, Franciaország, Svédország.
A precíziós medicina, összefonódva az internettel átalakítja napjainkban az orvos-beteg kapcsolatot, a betegek egyre aktívabb résztvevői a saját gyógyításuknak. Az orvosok felé ez teljesen más követelményeket állít. A telekommunikáció és a bioszenzorok fejlődése oda jutott, hogy a beteg a saját diagnosztikai adatait folyamatosan tudja mérni és továbbítani az orvosainak. Ez az orvosok hatékonyságát és a gyógyítás eredményességét nagyban javító telemedicina szerves része lett a gyógyításnak.

A precíziós medicina harmadik lába a betegek tömegeiből származó hatalmas adattömeg gyors és célratörő felhasználása a gyógyításban, ami egyfelől a betegek meta-adatainak adatbázisait és a biomarkerek mérésekor keletkező hatalmas mennyiségű adat folyamatos használatát igényeli. Konkrétan az orvosnak bele kell tudni látnia sok százezer beteg adataiba, amikor az adott beteget valamelyik terápiásan előnyös csoportba osztályozza. A gén és fehérje biomarkerek mérése pedig egyetlen méréskor is rendkívül nagy mennyiségű adattömeget generálnak, aminek bioinformatikai értékelése és a beteg többi adatával való összevetése az új orvoslás alapja.

A precíziós medicina tehát csak olyan intézményben fog sikeresen működni, amiben az összes felsorolt munkafolyamat koordináltan zajlik. Ez egy új szakma megjelenését eredményezi, az ezzel foglalkozó szakemberek azok, akik a beteg adatai/mintái és az orvos közt tevékenykednek és az orvos számára hasznossá teszik a hatalmas adattömegekből származó eredményeket. Az ilyen szakemberek tipikusan rendszerbiológusok, genetikusok, matematikusok, fizikusok, informatikusok bioinformatikusok stb. Mivel a precíziós orvoslás költséges és nagyon kényes minőségbiztosítási követelményekkel bír, a hazai bevezetése csak egy integrált központban valósítható meg.

A genomika és más molekuláris technológiák szakemberei első sorban kutatók, hazánkban nagyon kis létszámmal bírnak, és főként Budapesten, részben Szegeden tevékenykednek. Az eszközállomány sehol nincs koncentráltan jelen az országban. A precíziós medicina itthon csak úgy vezethető be, ha egy integrált, Budapest közeli intézmény jön létre, melyben az alapkutató szakemberek szakértelmét és a szolgáltató diagnosztikai laborok minőségbiztosított, pontos és gyors szolgáltató tevékenységét, valamint az alkalmazott molekuláris diagnosztika szakembereinek képzését egyesíteni lehet.

A hazai specialitások figyelembe vételével egy ilyen központ létrehozását javasoljuk Pest megyében.

A projekt-javaslat

Javaslatunk szerint a fejlesztés első ütemében (a későbbiekben piaci alapon megvalósítandó Tudáspark részeként) a Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ (a továbbiakban: Innovációs Központ) épül fel Érden.
Az Innovációs Központ tervezett hasznos alapterülete: 2.500 m2

Tervezett helyszín: Érd, belterület 0187/3 hrsz, 57972 m2 alapterületű, szántó megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan), amely Érd MJV 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll.

A becsült beruházási költség közel bruttó 1 Mrd Ft, amely tartalmazza a beruházás járulékos költségeit is (tervezés, hatósági eljárási díjak, projektmenedzsment, közbeszerzési díjak, műszaki ellenőr stb.). Az Innovációs Központ létrehozását a bevezetőben hivatkozott Pest megye célzott pénzügyi támogatásából („kompenzációs” keretből) kívánja megvalósítani a megyei önkormányzat. Az első, Innovációs Központba betelepült vállalkozások számának, területigényük növekedési ütemének függvényében és természetesen szakmai profiljuk szerint – az évek során – újabb, kapcsolódó innovációs központok jöhetnek létre.

Az első fázis, azaz az Innovációs Központ megvalósítását követően – nem a „kompenzációs keretből” és szakmai befektetők fellépésének függvényében – létrejöhet egy, a betelepült cégekkel és felsőoktatási intézményekkel szoros együttműködésben működő Képzési Központ (szintén a Tudáspark részét képezi), mely az Innovációs Parkban felhalmozott szakmai tudás terjesztésére lesz hivatott. A Képzési Központ nemcsak a kutatók és oktatók továbbképzését, hanem a hallgatók gyakorlati képzését, a betelepült vállalkozásoknál végzett gyakorlatát is szervezi (duális képzés). Külön hangsúlyt fog fektetni a Központ a vállalatvezetési, innováció-menedzsment, ezen belül is a szellemi tulajdonvédelmi ismeretek (stratégiák) elsajátítására, terjesztésére. Javaslatunk szerint a képzésben részt vesz a Tudáspark, illetve a Központ menedzsmentje is.

Ezek az egy fizikai helyszínen működő és együttműködő vállalkozások a létrejövő szinergiákkal és együttes súlyukkal az egészségipar területén már uniós vonatkozásban is fajsúlyosnak számítanak majd.
Az Innovációs Központban végzendő magas szintű K+F+I munkához szükséges kiváló, ösztönző és támogató feltételeket Pest Megye Önkormányzata által létrehozandó nonprofit cég biztosítja majd.

Az Innovációs Központ, ill. menedzsmentje által nyújtandó tervezett szolgáltatások
Az Innovációs Központban végzendő magas szintű K+F+I munkához szükséges kiváló, ösztönző és támogató feltételeket Pest Megye Önkormányzata által létrehozandó nonprofit cég biztosítja majd.

a.) Alapszolgáltatások

• alapinfrastruktúra (bérelhető laborok, irodák, tárgyalók, oktatótermek, stb.),
• összközműves ingatlan (újabb innovációs központok építéséhez)

b.) Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások

• vállalkozásmenedzsment tanácsadás (cégalapítás, üzleti tervezés, stb.)
• innováció-menedzsment szolgáltatások, köztük IPR tanácsadás (külső szakértővel is)
• hazai és nemzetközi kapcsolatok építése, klaszterszervezés
• forrásbevonás (banki, pályázati, kockázati tőke),
• hazai és uniós pályázati projektek generálása, projektmenedzsment
A várhatóan két fővel induló és a betelepülés ütemében bővülő, legfeljebb ötfős szakértői menedzsment régiós körben nyújtja tanácsadói szolgáltatásait.

Az Innovációs Központ, mint első ütem után – piaci alapon megvalósuló – Tudáspark „ipari park jellegű” szolgáltatásainak menedzsmentjét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg az innovációs központ szakmai szolgáltatásait biztosító menedzsmentet Pest Megye Önkormányzata biztosítja a tervek szerint. A tágabb értelemben vett tudásparki fejlesztésekkel kapcsolatos menedzsmenti kérdésekre jelen előterjesztésben nem térünk ki.

Várt eredménye a megye gazdasága szempontjából:
• A megyében létrejövő Innovációs Központtal elindul egy magas hozzáadott értéket képviselő, fenntartható és valós igényt kielégítő tudásipari beruházás-sorozat, továbbá kialakul egy, a vállalkozásokat tömörítő valódi egészségipari klaszter, mely nemzetközi mércével mérve is jelentőséggel bír.

• Ez, a megye innovációs arculatának erősítését is jelentő projekt már kezdetben is 4-8, rövidtávon 10-20, középtávon már 30-40 élvonalbeli, nagy növekedési potenciállal rendelkező cégnek biztosít működéséhez, gyors fejlődéséhez optimális környezetet.
• A fejlődő vállalkozások új, magasan kvalifikált munkahelyeket generálnak.
• Az Innovációs Központ a – betelepült cégek meglévő és a központ menedzsmentje által tudatosan fejlesztett – nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően nemcsak hazai, hanem külföldi megrendeléseket is teljesítve, nemzetközi szinten is jelentős központtá fejlődik.
• Az Innovációs Központ illetve Tudáspark növekedésével a kapcsolódó szakágazatokban működő, betelepült KKV-k száma nő, újabb tudásközpontok, újabb innovációs központok jönnek létre.
• A Központ, ill. Tudáspark tevékenységére építve más iparágak fejlődése is felgyorsul Pest megyében.

Végül a legfontosabb eredmény a központi régióban kialakuló, akkreditált, KKV-k és kutató egyetemek által, nyílt innovációs modellben működtetett, molekuláris medicinát szolgáltató laboratóriumi centrum, a személyre szabott gyógyászat magyarországi központja. Az Innovációs Központ az idevonzott, az iparágban működő hazai és külföldi innovatív egészségipari cégek betelepülésével generálja további innovációs központok létrejöttét, ezáltal a Tudáspark gyors növekedését.

A Tudáspark érdi helyszínének előnyei:

• Egyetemek, kutatóintézetek közelsége
• Jó közúti megközelíthetőség (autópályák)
• Nemzetközi reptér elérhetősége (nemzetközi célpiac, szakmai hálózatok elérhetősége)
• A központ bővítésének lehetősége
• Cég-telephely lehetősége a Tudásparkban
• Elérhető támogatások köre, aránya (2021-től kevésbé fejlett régiónak járó többletforrások, „kompenzációs” keret)
• Fejlett kisvárosi környezet
• Infrastruktúra előkészítettsége (utak, közművek kiépítettsége)
• A fejlesztés helyszíne önkormányzati tulajdon.

MEGOSZTÁS